Regulamin szkoleń

 

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH PROMOCYJNYCH

organizowanych przez MK Communications Małgorzata Kosiarz

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez MK Communications Małgorzata Kosiarz właścicielem marki Mindflow , z siedzibą: 91-719 Łódź, ul. Zmienna  7/9/12

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2016 roku do odwołania.

 

§ 2 Definicje

1. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.

2. Szkolenie otwarte promocyjne – szkolenie, na które może zapisać się osoba posiadająca unikatowy jednorazowy kod promocyjny.

2. Szkolenie zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie zaplanowany.

3. Szkolenie potwierdzone – szkolenie, którego realizacja w danym terminie została potwierdzona przez Organizatora.

4. Organizator – MK Communications Małgorzata Kosiarz, z siedzibą: 91-719 Łódź, ul. Zmienna  7/9/12 , wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 726-215-59-31, numer REGON 472021522.

MK Communications zarejestrowane jest w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem ewidencyjnym 2.10/00016/2012.

5. Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.

6. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”.

7. Potwierdzenie – wiadomość email , wysłana do Zgłaszającego na szkolenie, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.

8. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.

9. Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” - do pobrania ze strony www.mindflow.com.pl

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez MK Communications, markę Mindflow przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:

- Terminarza i cennika szkoleń – publikowanego na stronie internetowej firmy: www.mindflow.com.pl

- Działań marketingowo-promocyjnych.

2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu promocyjnym  jest przesłanie wypełnionego wraz z jednorazowym unikatowym kodem promocyjnym, podpisanego i zeskanowanego zgłoszenia na adres mail: office@mindflow.com.pl oraz zapoznanie się z regulaminem szkoleń otwartych i potwierdzenie jego przeczytania na stronie internetowej www.mindflow.com.pl.

3. Po otrzymaniu wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”, organizator wysyła w terminie do 2 dni roboczych, na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

4. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą zaliczki na poczet uczestnictwa w szkoleniu.

5. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.

6. Szkolenia otwarte odbywają się w miastach oraz hotelach wskazach na stronie Organizatora.

 

§ 4 Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym „Terminarzem i cennikiem szkoleń otwartych” zamieszczonym na stronie www.mindflow.com.pl, z uwzględnieniem ewentualnych Rabatów udzielonych Klientowi, na zasadach określonych w § 7 niniejszego regulaminu.

2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

3. Osoby, które wypełniły i przesłały „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu promocyjnym” zobowiązane są do wniesienia 100 % wartości opłaty za szkolenie po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.

Organizator dopuszcza płatność w ratach:

- W terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia wpisania na listę uczestników zgłaszający na szkolenie wpłaca zaliczkę w wysokości 30% wskazanej sumy na konto MK Communications

- Do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.

4. Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto MK Communications prowadzone w:

mbank  nr rachunku: 97 1140 2004 0000 3002 7401 8379

5. W tytule przelewu należy podać: tytuł, datę szkolenia, ilość uczestników, nazwę firmy.

6. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu szkolenia i wysłana wraz z zaświadczeniem (ami) na adres wskazany w „Formularzu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”. Szkolenia od 01.01.2011 roku są objęte podstawową, 23% stawką VAT.

7. Na życzenie uczestnika szkolenia, MK Communications - Mindflow  wystawi i prześle Zgłaszającemu na szkolenie fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

 

§ 5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.

2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconej zaliczki lub opłaty za szkolenie tj.:

- Zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,

- Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, które odbędzie się w późniejszym terminie.

4. Organizator poinformuje mailem Zgłaszającego na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

 

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:

- Do 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.

2. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.

3. Rezygnacja ze szkolenia jednego z uczestników (w przypadku skierowania na szkolenie grupy uczestników) może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla innych Uczestników kierowanych przez ten sam podmiot Zgłaszający na szkolenie zgodnie z polityką udzielania rabatów, o której mowa w § 7.

4. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.

5. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.

 

§ 7 Rabaty

1. Aktualne ceny szkoleń otwartych prezentowane są na stronie www.mindflow.com.pl

2. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla uczestników szkolenia, w związku ze skierowaniem na szkolenie większej liczby uczestników.

3. Zgłaszający na szkolenie, w dowolnym momencie przed rozpoczęciem szkolenia może skierować dodatkowe osoby, z zachowaniem prawa do rabatu.

4. W przypadku, gdy w danej edycji szkolenia lista uczestników została już zamknięta, nowo skierowane osoby zostaną wpisane na listę uczestników następnej edycji szkolenia.

5. Rabat nie jest naliczany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić osoba zgłaszająca na szkolenie.

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane w innych serwisach niż na stronie www.mindflow.com.pl.

 

§ 8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest MK Communications Małgorzata Kosiarz, z siedzibą: 91-719 Łódź, ul. Zmienna  7/9/12. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian.).

2. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem.

3. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Opinie klientów

Paulina

Wiedza osoób prowadzących była na wysokim poziomie, przekazywana uczestnikom szkolenia w ciekawy sposób. Podczas spotkania panowała miła, przyjazna atmosfera. Treści wyniesione ze szkolenia pozwoliły mi na usystematyzowanie mojej wiedzy i pozwoliło ją poszerzyć o kilka nowych zagadanień (choć uważam, że tych mniej znanych, bardziej wyszukanych zagadnień mogło być więcej). Widać było duże zaangażowanie szkoleniowców, wielu uczestników także wykazywało się aktywnością, jednakże rozproszenie uczestników po sali nie sprzyjało pełnemu zaangażowaniu. Oczywiście ogólnie szkolenie oceniam bardzo pozytywnie, powyższe "ale" nie są krytyką tylko osobistym odczuciem. Życzę dalszych sukcesów i pozdrawiam.

Więcej opinii

Dane kontaktowe

office@mkcommunications.pl