Marketing Meeting 5

MKCommunications i "IMAGINE" zapraszają do dyskusji o nowych mediach, komunikacji i PR w Internecie. Nasi styczniowi prelegenci to Monika Czaplicka i Piotr Iwanicki.

zaproszenie

Wstęp bezpłatny!

"Krajobraz po bitwie - skutki kryzysów"

Monika Cza­plicka
w branży social media działa od 7 lat. Spe­cja­li­zuje się w mar­ke­tingu szep­ta­nym i WOMM oraz przy­go­to­wy­wa­niu stra­te­gii mar­ke­tin­go­wych. Od kilku lat jest zwią­zana z por­ta­lem Socjomania.pl. Jej inte­re­su­jące wystą­pie­nia na kon­fe­ren­cjach bran­żo­wych cie­szą się powszech­nym uzna­niem. Wykształ­ce­nie socjo­lo­giczne, zdo­byte w trak­cie stu­diów w Insty­tu­cie Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, umoż­li­wia jej ana­li­zo­wa­nie danych i obser­wo­wa­nie sieci z cie­ka­wej per­spek­tywy. Pra­cuje dla klien­tów z róż­nych dzie­dzin, ale jej fascy­na­cją pozo­stają wyzwa­nia, takie jak kry­zysy. Pro­wa­dzi fan­page „Kry­zysy wybu­chają w week­endy„ czaplicka.eu, gdzie pisze o zagwozdkach i kot­kach, autorka książki „Zarzą­dza­nie kry­zy­sem w social media” nakła­dem wydaw­nic­twa Helion.


"SUPERHOT. Jak promuje się grę, która promuje się sama."

Piotr Iwanicki - twórca gier komputerowych. Kierownik zespołu odpowiedzialnego za grę SUPERHOT, która z dnia na dzień stała się internetowym fenomenem. Opowie o tym jak SUPERHOT osiągnął sukces na Twitterze, Reddicie i YouTubie, oraz o tym jak bardzo była to zasługa produktu, a nie żadnego social media marketingu.

 

Spotykamy się 15 stycznia o godz. 18.00 w łódzkim Klubie DOM, ul. Piotrkowska 138/140.

 

 

Opinie klientów

Paulina

Wiedza osoób prowadzących była na wysokim poziomie, przekazywana uczestnikom szkolenia w ciekawy sposób. Podczas spotkania panowała miła, przyjazna atmosfera. Treści wyniesione ze szkolenia pozwoliły mi na usystematyzowanie mojej wiedzy i pozwoliło ją poszerzyć o kilka nowych zagadanień (choć uważam, że tych mniej znanych, bardziej wyszukanych zagadnień mogło być więcej). Widać było duże zaangażowanie szkoleniowców, wielu uczestników także wykazywało się aktywnością, jednakże rozproszenie uczestników po sali nie sprzyjało pełnemu zaangażowaniu. Oczywiście ogólnie szkolenie oceniam bardzo pozytywnie, powyższe "ale" nie są krytyką tylko osobistym odczuciem. Życzę dalszych sukcesów i pozdrawiam.

Więcej opinii

Dane kontaktowe

office@mkcommunications.pl